Zorgwerking

1. Hoe werken we concreet ons zorgbeleid uit

 
Juf Lies heeft de taak van zorgcoördinator voor kleuter en lager. Juf Sanny is zorgleerkracht voor de lagere afdeling. Juf Justine doet zorg in de kleuterklassen.
 
 
*Met het zorgteam ondersteunen we vooral op vlak van taal:
 
-taal- en articulatiegroepjes op vraag in de kleuterklassen.
-Project DRIE MAAL TAAL voor ouders die geïnteresseerd zijn in de talige ontwikkeling en stimulering van hun kleuter, met ondersteuning van studenten logopedie en CLB.
-ondersteuning door zorgleerkracht van de schrijflessen in het 1e lj.
-extra spellingsmoment van 25’ voor zwakkere spellers uit 2e en 3e lj. op vraag
-niveaugroepen spelling met extra ondersteuning zorgleerkracht in 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar
-niveaulezen voor 2e, 3e en 4e lj.: elke donderdagnamiddag van 15u15-16u met hulp van vele leesouders (lezen per AVI-groep).
-tutorlezen (oudere kinderen leren jongere kinderen lezen) van 5e lj. met 1e lj., in het kader van hun peter-en meterschap,  met ondersteuning van leerkrachten en zorgcoördinator.
-leescontracten voor zwakkere lezers uit 2e ,3e,  4e  en 5e lj.
 
Door de algemeen kleinere klasgroepen, heeft de klasleerkracht de mogelijkheid om rekenen binnen de eigen klas te differentiëren. Ook naar huistaken wordt gedifferentieerd door de klasleerkracht. Bij ernstige problemen voor rekenen is er ruimte voor ‘zorg op vraag’ bij de zorgcoördinator.
 
 
* Met het zorgteam houden we de gegevens bij van de kinderen:
 
-Doorheen de verschillende schooljaren leggen we een ‘zorgmap’ aan van de kinderen, waarin alle testjes en verslagen terechtkomen.
-Sinds verschillende schooljaren werken we met een digitaal leerlingvolgsysteem ‘VOLG’, dat maandelijks blijvend geëvalueerd wordt, samen met de andere zorgcoördinatoren van onze scholengemeenschap. Dit programma werd op maat van onze scholengemeenschap ontwikkeld en werpt absoluut zijn vruchten af!
-We nemen 3 maal per jaar LVS-testen af van de kinderen van de lagere school,  evenals 2 tot 3 maal AVI-leestesten. De testgegevens zijn opvraagbaar in een LVS-rapportje bij de zorgcoördinator (vb. als communicatiemiddel met logopedist of revalidatiecentrum).
-Nieuw: ons observatiesysteem voor kleuters ‘Wat doe je dat goed!’, ontwikkeld door juf Titia, waarin alle ontwikkelingsgebieden als motorische ontwikkeling, denkontwikkeling, taalontwikkeling…doorheen de ganse kleuterloopbaan per item worden geobserveerd, volgens de ontwikkelingsdoelen. Dit observatiesysteem kan je inkijken tijdens het oudercontact.
-We houden ook bij welk kind bij wie therapie volgt, zodat een goede uitwisseling van gegevens mogelijk is (LVS-rapportjes via zorgcoördinator, formulieren rond privacy en doorgeven van gegevens…).
 
*Met het zorgteam ondersteunen we op sociaal- emotioneel vlak:
 
-De kinderen van het 6e lj. treden maandelijks als spelleiders op bij kleutergezelschapsspelen. Hier passen de kinderen van het 6e lj. hun sociale vaardigheden toe en worden hierop ook geëvalueerd. De kinderen van het 6e lj. bereiden de spelregels voor als een presentatie, de kleuters kunnen op deze manier in kleine groepjes onder begeleiding gezelschapsspelen spelen, een win-win-situatie.
-Vorig schooljaar startten we met een peter- en meterschap van de kinderen van het 5e lj en de kinderen van het 1e lj. Elk kind van het 1e lj. heeft zo een persoonlijke meter of peter. Deze peter of meter is een mogelijk aanspreekpunt of vertrouwenspersoon voor de kinderen van het 1e lj. bij de start in de lagere school. Op een aantal vaste tijdstippen worden een aantal gemeenschappelijke activiteiten gepland: de kennismaking met de peter- en meter, het samen bekijken van de spelkoffers op de speelplaats, samen de eerste keer naar het zwembad, een voorleesmoment rond Sinterklaas… Om de 14 dagen is er ook een kort individueel leesmoment gepland, het zogenaamde ‘tutorlezen’, met de meters en peters.
-Kinderen die het op het sociaal- emotionele vlak (eventueel tijdelijk) wat moeilijker hebben,  kunnen ook beroep doen op zorg tijdens de speeltijd bij de zorgcoördinator of op een crisismoment.
-Er wordt per kind bekeken welke manier best is: babbelspel met zorgleerkracht of ruimte voor gesprek met eigen klasleerkracht, terwijl de zorgleerkracht de klas overneemt (op aanvraag), of een gesprek met de zorgcoördinator.
-Ook de zorgcoördinator is aanspreekbaar voor een klasgesprek, of een gesprek in een kleine groep, naar aanleiding van pest- of ruziesituaties op de speelplaats of in klas (no blame- methode).
 
 
*Met het zorgteam ondersteunen we het jaarthema ‘SUPERMEGAKNAP’:
 
Meer info onder de rubriek ‘jaarthema’. 
 
 
Dit jaar werken we rond het thema SUPERMEGAKNAP. Iedereen is knap en iedereen is knap op een andere manier.
Ben jij goed in vrienden maken?  Teken je als de beste?  Sport jij op topniveau?
Bespeel je al jaren een instrument?  Ken je veel namen van planten en dieren?
Vindt iedereen jou een rekenkampioen? Kan je al een aardig mondje Frans praten?
Kan je de goede en slechte kantjes van jezelf goed beschrijven? Of ben je in alles een beetje goed? 
Jij bent SUPERMEGAKNAP!
Dit thema is gebaseerd op de principes van meervoudige intelligentie. De meervoudige intelligentie theorie is in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. De grote kracht van meervoudige intelligentie ligt in het erkennen van verschillende kwaliteiten bij mensen. Gardners theorie rekent tevens niet-cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit tot vormen van intelligentie.
Als kleuter- en lagere school zullen wij trachten om dit jaar met het thema aan de slag te gaan in de klassen. Verschillende activiteiten kunnen er plaatsvinden, die aansluiten bij ieders intelligentie. Zo zal ieder kind aangesproken worden op zijn/haar talent.
 
 
* Met het zorgteam voorzien we ruimte voor overleg:
 
-Het zorgteam ondersteunt de klasleerkracht, maar de klasleerkracht blijft de spilfiguur! We voorzien ruimte voor overleg met de klasleerkracht, CLB en zorgteam doordat iemand uit het zorgteam deze klas vervangt tijdens het MDO of het Multidisciplinair Overleg. Dit gebeurt 3 maal per jaar per klasleerkracht.
-Tijdens het MDO is telkens iemand van het CLB aanwezig. Voor het 3e kleuter,1e, 2e  en 3e lj. en de kleuterafdeling van Karel Van Mander is dit Marianne Decloedt, pedagoge. Voor peuter, 1e en 2e kleuter , het 4e, 5e en 6e lj. is dit Sabine Stroobandt, sociaal assistente.
-Het MDO wordt geleid door zorgcoördinator juf Lies en/ of de directeur.
-Op vraag kan het MDO ook bijgewoond worden door een therapeut zoals logopedist, psycholoog, of iemand van het revalidatiecentrum Spermalie… indien uw kind deze extra begeleiding volgt.
-Ook investeren we in een zorgoverleg met juf Sanny, juf Justine en juf Lies, waarin een specifiek item op de school onder de loep wordt genomen, zoals vb. het testbeleid, organisatie van niveaulezen, studie van nieuwe handleidingen...
 
 
* Het zorgteam ondersteunt een vlotte overgang 3e kl- 1e lj.:
 
-Met 3 ‘integratiemomenten voor de kinderen’ werken kinderen van 3e kleuterklas en 1e leerjaar samen in een activiteit.
-Op de ‘integratievoormiddag’ in mei worden ouders van kinderen uit de 3e kleuterklas uitgenodigd voor informatie terwijl hun kinderen enkele eerste lesjes volgen in het 1e leerjaar.
-Een nieuw project rond speelhoeken in het eerste leerjaar, komt tegemoet aan de behoefte van deze kinderen om nog te spelen. Deze speelhoeken worden gebruikt als ontspanningstussendoortje of als beloning na een moment van hard werken.
 
 
* Met het zorgteam willen we het gebruik van de computer optimaliseren:
 
-In de kleuterklassen voorzien we een computerhoek voor de 3e kleuterklas.
-Juf Justine organiseert computerlesjes voor  3e  kleuter in kleine groepjes.
-In de lagere school geeft juf Sanny ook computerles aan het eerste leerjaar.
-Onze computerklas met laptops en draadloze internetverbinding is ter beschikking van de klasleerkrachten. Beginselen van Word, Paint, Powerpoint… komen doorheen de leerjaren aan bod, net als educatieve spelletjes.
 
 
*Het zorgteam ondersteunt leerlingen- en ouderparticipatie:
 
-Met de oprichting van de leerlingenraad vorig schooljaar, ontstond een forum voor overleg met de leerlingen over speelplaatsinrichting, speelboxen, projecten... Ons nieuwe leeshuisje, het peter- en meterschap is daar alvast één van de resultaten. Juf Lut, juf Annemie en juf Lies begeleiden de leerlingenraad. Vanaf het derde leerjaar vertegenwoordigen 2 klasministers hun klas op de 2-maandelijks bijeenkomst van de leerlingenraad.
-We dromen onze school samen met de ouderraad, die hun kind aan ons toevertrouwen. Voor zorgbrede intiatieven steunt de ouderraad onze werking financieel en met werkelijke daadkracht. Denken we aan de spelkoffers, het leeshuisje, de luis-ze-er-in-brigade, de promotie van gezonde tussendoortjes, het klusteam…
-De directeur en zorgcoördinator zijn steeds aanwezig op de ouderraad, naast een vast aantal de leerkrachten, om de ouderraad te ondersteunen.
 
 
*Het zorgteam streeft een goede oriëntering na:
 
-We gaan in Basisschool Mozaïek het slecht-nieuws-gesprek niet uit de weg, hoe moeilijk dit soms ook is. We proberen eerlijke informatie te geven over uw kind. Bij moeilijkheden proberen we in eerste instantie binnen de klas te differentiëren. Soms betekent het ook dat we overzitten voorstellen of doorverwijzing naar Buitengewoon Onderwijs aanraden, steeds in het belang van het kind en in overleg met de ouders en CLB. Ook bij hoogbegaafdheid is  differentiëring naar boven of ‘versnellen’ een optie.
-Sedert 2 schooljaren gingen we van start met de nieuwe BaSO-fiche: een zorgfiche die meegegeven wordt van Basis- naar Secundair Onderwijs, met het advies van school, ouders en leerling over de te volgen secundaire studie. Deze geeft een samenvatting van sterke en zwakkere kanten van uw kind, zowel sociaal als naar studieresultaten. De oriëntering richting Secundair Onderwijs gebeurt in onze school onafhankelijk, Mozaïek hangt niet af van een secundaire school.
 
 
* De zorgcoördinator is contactpersoon vanuit school met het CLB:
 
-Bij vragen rond bespreking van uw kind, kunt u contact opnemen met juf Lies, de zorgcoördinator. Zij is beschikbaar elke ochtend om 8u15 aan de schoolpoort of ’s avond in de zorgklas tot 17u10. Telefonisch kunt u haar bereiken op 050/35.12.10 of via mail zoco@basisschoolmozaiek.be.
-We worden bijgestaan door het CLB, of Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Volgende deskundigen staan tot onze beschikking:
 
            Voor de medische opvolging (medisch schooltoezicht):
            Heidi Puype, schoolarts
            Helga Verlinde, verpleegkundige
 
            Voor de pedagogische opvolging (MDO):                          
            Marianne Decloedt, pedagoge
            Sabine Stroobandt, maatschappelijk assistente

2. Zorg, vanuit welke visie ?

 
 

  • …vanuit onze schoolvisie …”

Het vertrekpunt in de uitbouw van onze ZORG-werking  is deze  basisgedachte uit ons pedagogisch project :

Kinderen komen naar school om te leren voor het leven. Kinderen zijn verschillend in aanleg en mogelijkheden. Ze komen met hun eigen ervaringen naar school.

Kwalitatief onderwijs houdt hiermee rekening. Het vertrekt vanuit deze gegevenheid en motiveert elk kind in zijn behoefte naar kennis, inzicht en vaardigheden en in zijn verlangen iemand te zijn. Het ondersteunt elk kind in zijn groei naar zelfstandigheid, helpt het informatie vinden en begeleidt het bij het verwerken ervan.

Kwaliteitsonderwijs spreekt het kind aan in zijn hele persoon. Het scherpt zijn verstand, voedt zijn gemoed, activeert zijn wil en zet aan tot handelen.

Leren in interactie met medeleerlingen en onder leiding van leerkrachten ontwikkelt de sociale dimensie. Deze is onontbeerlijk in een menselijke samenleving.

  • … vanuit de beleidsvisie … ankerpunt 3 : het uitbouwen van een brede zorg

Om de maatschappelijke noden en vragen van en aan onze school te blijven opvangen blijft een continue structureel en inhoudelijke uitbouw van een zorg-brede school een prioriteit.
 

  • … vanuit de 5 krachtlijnen uit het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs …

Het fundament en de blijvende inspiratiebron waarop wij onze school de komende jaren verder zorgbreed willen uitbouwen, is het Evangelie.

Hierbij vormen de 5 krachtlijnen uit het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs (cfr.VSKO) het kader om onze school verder vorm te geven.
Krachtlijn  4 : De ontplooiing van ieder kind vanuit een  brede zorg, vormt dan ook de belangrijkste pijler in de uitbouw van onze zorgbrede werking.
 

  • … de Nederlandse taal …het bindmiddel van onze zorgwerking

In de uitbouw van onze zorgwerking stellen wij de Nederlandse taal prioritair. De school is er steevast van overtuigd dat veel aandacht voor de Nederlandse taal een middel is om leerlingen voor alle leergebieden het onderwijs met succes te laten doorlopen. Uit studies komt naar voor dat investeren in taal de beste garantie geeft op een succesvolle schoolloopbaan.
 

  • De M-factor…is onze absolute drijfveer

Zowel in onze dagelijkse zorgwerking als klaswerking is onze absolute drijfveer om niet alleen bij onszelf maar ook bij leerlingen op zoek te gaan naar hun M-factor,ook de Mozaïek-factor genoemd.

Ook hier staat het dynamisch figuurtje “Mozadiemtje” symbool voor die M-factor. Het figuurtje omvat 4 kleuren... kleuren die symbool staan voor het talent dat in ieder van ons schuilt... en als je die kleuren gaat mengen ... als je al deze talenten van mensen gaat mengen... krijg je een mooi mozaïek... maar krijg je ook ...niet alleen een leerling maar ook een school in beweging… en dat is de M-factor.