Zorgwerking

1. Hoe werken we concreet ons zorgbeleid uit

·      …vanuit onze schoolvisie …”
 

Het vertrekpunt in de uitbouw van onze ZORG-werking  is deze basisgedachte uit ons pedagogisch project :

Kinderen komen naar school om te leren voor het leven. Kinderen zijn verschillend in aanleg en mogelijkheden. Ze komen met hun eigen ervaringen naar school.

 

Kwalitatief onderwijs houdt hiermee rekening. Het vertrekt vanuit deze gegevenheid en motiveert elk kind in zijn behoefte naar kennis, inzicht en vaardigheden en in zijn verlangen iemand te zijn. Het ondersteunt elk kind in zijn groei naar zelfstandigheid, helpt het informatie vinden en begeleidt het bij het verwerken ervan.

Kwaliteitsonderwijs spreekt het kind aan in zijn hele persoon. Het scherpt zijn verstand, voedt zijn gemoed, activeert zijn wil en zet aan tot handelen.

Leren in interactie met medeleerlingen en onder leiding van leerkrachten ontwikkelt de sociale dimensie. Deze is onontbeerlijk in een menselijke samenleving. 
 

·      … vanuit de buurt waaruit onze leerlingen instromen : 

 

7 op de 10 van onze leerlingen woont binnen een straal van één kilometer van de school. Onze school is dan ook een mooie weerspiegeling van de samenleving in onze buurt. Een buurt met heel wat uitdagingen waar we als school waakzaam willen voor zijn en samen met lokale partners willen op anticiperen. Een van de grote uitdagingen is het opsporen en zoeken naar oplossingen voor de problematiek rond kinderarmoede.
Hiervoor zijn we een aantal jaar terug een “armoedewinkel” opgestart die we samen met de buren en lokale armoedeverenigingen uitbouwen.
Naar de toekomst toe willen we om deze problematiek aan te pakken een breder draagvlak uitbouwen samen met de lokale gemeenschap en stadsdiensten.

 

 

·      … vanuit het breed kijken naar …

Om de maatschappelijke noden en vragen van en aan onze school te blijven opvangen blijft een continue structureel en inhoudelijke uitbouw van een zorg-brede school een prioriteit. Durven breed kijken naar kinderen blijft dan ook een dagdagelijkse uitdaging voor ons leerkrachtenteam.
 

·      … vanuit het in vraag stellen hoe wij onze school-en klaswerking organiseren
Door de diversiteit van instroom van leerlingenstaat onze school voor heel wat uitdagingen. Het op regelmatige basis in vraag stellen van onze klas-en schoolwerking om onze zorgwerking aan te passen aan de noden en draagkracht van het leerkrachtenteam is dan ook een uitdaging die wij als school willen aangaan.

Om dit in de praktijk om te zetten vormen differentiatie en klasdoorbrekend werken de rode draad doorheen onze school . Om dit concretiseren delen we onze school op in 3 groepen. Elke groep heeft een focuspunt die we meenemen in de uitbouw van onze klasdoorbrekende en gedifferentieerde werking. 

 

 

 

Groep 1 : de startgroep : 

 

Deze groep omvat de leeftijdsgroepen peuter, 1steen 2dekleuter. 

Focus :In deze groep leggen we de focus op “breed kijken naar”

De eigenschap van deze groep is dat de leerlingen in de startfase zitten van hun schoolloopbaan. Hierbij is het als leerkracht belangrijk goed de kinderen te observeren in hun dagdagelijkse omgeving … durven “breed kijken” naar kinderen, opmerkzaam zijn voor talenten en gebreken van kinderen vormen belangrijke eigenschappen van een leerkracht om kinderen in hun zorgpad te ondersteunen. 

 

Groep 2 : de basisgroep : 

 

Deze groep omvat de leeftijdsgroepen 3dekleuter, 1ste, 2deen 3deleerjaar. 

Focus :In deze groep leggen we de focus op “de basisleerstof”:

 

De eigenschap van deze groep is dat leerlingen vanuit hun talenten en beperkingen de basisleerstof moeten verwerven om een fundament te vormen voor hun verdere schoolloopbaan.

 

 

Groep3 : de oriënteringsgroep : 

 

Deze groep omvat de leeftijdsgroepen 4de, 5deen 6deleerjaar. 

Focus :In deze groep leggen we de focus op “oriëntering”:

 

De eigenschap van deze groep is om leerlingen vanuit hun talenten en beperkingen zo ver mogelijk te brengen en hen volgens hun talenten passend te oriënteren voor hun verdere schoolloopbaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindend samenwerken

 

 

Een belangrijke uitdaging blijft om een goeie afstemming en doorstroming te beogen tussen de verschillende groepen maar ook intern in elke groep.

Samen-werken intern tussen elke groep maar ook verbindend en in overleg als brug tussen de verschillende groepen is dan ook essentieel. 

 

 

 

·      … de Nederlandse taal …het bindmiddel van onze zorgwerking

In de uitbouw van onze zorgwerking stellen wij de Nederlandse taal prioritair. De school is er steevast van overtuigd dat veel aandacht voor de Nederlandse taal een middel is om leerlingen voor alle leergebieden het onderwijs met succes te laten doorlopen. Uit studies komt naar voor dat investeren in taal de beste garantie geeft op een succesvolle schoolloopbaan.
 

·      De M-factor…is onze absolute drijfveer

Zowel in onze dagelijkse zorgwerking als klaswerking is onze absolute drijfveer om niet alleen bij onszelf maar ook bij leerlingen op zoek te gaan naar hun M-factor,ook de Mozaïek-factor genoemd.

Ook hier staat het dynamisch figuurtje “Mozadiemtje” symbool voor die M-factor. Het figuurtje omvat 4 kleuren... kleuren die symbool staan voor het talent dat in ieder van ons schuilt... en als je die kleuren gaat mengen ... als je al deze talenten van mensen gaat mengen... krijg je een mooi mozaïek... maar krijg je ook ...niet alleen een leerling maar ook een school in beweging… en dat is de M-factor.